PTTJ GORJ, în dezbatere publică

02.05.2022
Informare de presă
PTTJ GORJ, în dezbatere publică

Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la Planul Teritorial pentru o Tranziţie Justă aferent judeţului Gorj, pentru o corectă şi completă informare a publicului precum şi pentru a încuraja participarea la dezbaterea publică a documentului, facem următoarele precizări:

1. Cadru legal
Fondul pentru Tranziţie Justă (FTJ) a fost instituit în baza Regulamentului (UE) 2021/1056 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 şi este un mecanism de finanţare al Comisiei Europene, menit să atenueze costurile socio-economice ale tranziţiei către neutralitatea climatică, respectiv să susţină investiţii în dezvoltare şi diversificare economică în regiunile cu rang ridicat de prioritate din Europa şi, implicit, din România. Gorjul este unul din cele şase judeţe din ţară, identificat ca beneficiar al sumelor puse la dispoziţie prin FTJ, în valoare totală de 1,94 miliarde de euro, alături de Hunedoara, Galaţi, Mureş, Prahova şi Dolj.

2. Scop
Potrivit art. 19 din Regulament, planurile teritoriale pentru o tranziţie justă au rolul de a identifica teritoriile cele mai afectate, în care trebuie să fie concentrat sprijinul FTJ şi să descrie acţiunile specifice ce urmează a fi întreprinse. De asemenea, PTTJ-urile stabilesc provocările şi nevoile acestor teritorii, ţinând cont de riscurile de depopulare, declinul economic etc., identifică tipurile de operaţiuni necesare pentru a contribui la crearea de locuri de muncă şi asigură dezvoltarea coerentă a unor activităţi economice reziliente la schimbările climatice, ţinând, totodată, cont de particularităţile socio-economice ale fiecărui teritoriu în parte. Facem precizarea că, au fost identificate 5 tipuri de operaţiuni, cu măsurile de investiţii corespunzătoare. Acestea se regăsesc la pag. 22-26 din PTTJ-ul aferent judeţului Gorj, aflat în dezbatere publică atât pe site-ul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), cât şi pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj.

3. Proces de elaborare
În conformitate cu prevederile art. 11 din Regulament, România, ca stat membru, a întocmit, prin intermediul ministerului de resort, respectiv Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, împreună cu autorităţile locale şi regionale competente, în speţă cele şase consilii judeţene şi Agenţiile de Dezvoltare Regională (ADR-uri) aferente, cele şase planuri teritoriale pentru o tranziţie justă, pentru fiecare judeţ în parte. La nivelul judeţului Gorj, PTTJ-ul a fost elaborat de către un Grup de lucru (GL), din care fac parte MIPE ca şi coordonator naţional, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest (ADR SV) Oltenia ca şi coordonator regional, Consiliul Judeţean Gorj ca şi coordonator la nivel de judeţ, precum şi instituţii publice deconcentrate, administraţii publice locale, organizaţii non-guvernamentale, companii din sectorul privat şi sindicate. Componenţa Grupului de lucru a fost stabilită de comun acord cu cei doi coordonatori, respectiv MIPE şi ADR SV Oltenia, în conformitate cu Ghidul de elaborare a planurilor teritoriale pentru o tranziţie justă, pus la dispoziţie de către ministerul de resort. Ultima variantă a PTTJ Gorj, elaborată de Grupul de lucru a fost transmisă, în data de 24 februarie 2022, către ministerul de resort, cu toate modificările şi completările primite de la membrii Grupului de lucru, conform solicitărilor MIPE.
În funcţie de forma finală a PTTJ-urilor, MIPE, în calitate de autoritate de management, va elabora Programul Operaţional Tranziţie Justă 2021-2027 (POTJ), adaptat pentru a răspunde acţiunilor identificate în cele 6 planuri. Acţiunile eligibile selectate din fiecare PTTJ vor fi cuprinse în POTJ în cadrul mai multor priorităţi orizontale. Ghidurile solicitanţilor dedicate fiecărui apel de proiecte vor fi întocmite la nivelul Autorităţii de Management (MIPE) iar decizia privind alocările financiare disponibile în cadrul apelurilor de proiecte şi procentul din aceste alocări dedicat unui judeţ, va lua în calcul atât nevoile identificate la nivel local, interesul existent în piaţă, prioritizarea acţiunilor selectate în cadrul planurilor, capacitatea administrativă a potenţialilor beneficiari, accesul facil şi echitabil la finanţare, dar şi posibilitatea realocărilor financiare între priorităţile POTJ.

4. Importanţa dezbaterii publice
Tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic reprezintă o provocare pentru toate statele membre şi va fi dificilă îndeosebi pentru regiunile care se bazează, ori s-au bazat până nu demult, în mare măsură, pe combustibilii fosili sau pe activităţile industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră, care trebuie eliminate treptat sau care trebuie adaptate din cauza tranziţiei către o economie neutră din punct de vedere climatic. Judeţul Gorj este, din păcate, exponentul dificultăţii în acest proces de tranziţie, astfel că, este foarte important ca distribuirea mijloacelor financiare ale FTJ să fie concentrată la nivelul acestei regiuni. Prin urmare, este necesară o abordare participativă în această etapă a procesului de elaborare, în speţă dezbaterea publică, pentru a asigura o amplitudine cât mai mare a categoriilor de investiţii finanţabile şi, totodată, o viabilitate a proiectelor care vor beneficia de sumele puse la dispoziţie prin FTJ.

Încurajăm, pe această cale, consultarea PTTJ Gorj şi formularea de propuneri şi observaţii.
Documentul a fost postat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor europene şi poate fi consultat accesând următorul link: http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/.
De asemenea, documentul a fost postat şi pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, la secţiunea „Dezbateri publice” şi poate fi consultat accesând link-ul https://www.cjgorj.ro/dezbateri-publice/.
Observaţiile şi/sau propunerile publicului pot fi transmise în perioada 26 aprilie – 10 mai 2022, la adresa de email: potj@mfe.gov.ro şi/sau consjud@cjgorj.ro.

Echipa Consiliului Judeţean Gorj

About autor